1) روشهای جبری در منطق کلاسیک و غیر کلاسیک شامل 

 • جبرهای بولی
 •  جبردمورگان، جبرپست، جبرلوکاسیویچ، جبر هیتینگ، جبر هوپ،
 • جبرهای   BCK/BCI/BCH/B/KU/UP
 • جبرهای   BL/MTL، مشبکه های مانده، جبرهای تساوی، جبرهای EQ
 • عملگرها روی جبرهای منطقی؛ عملگرهای مودال، عملگرهای حالت، عملگرهای زمانی

2)  کاربرد روشهای نادقیق در جبرهای منطقی شامل

 • نظریه مجموعه های فازی
 • مجموعه های ناهموار
 • مجموعه های نرم
 • مجموعه های فازی شهودی
 • سایر روشهای مرتبط

3) ابرساختارهای جبری مرتبط با جبرهای منطقی شامل

 • ابرجبرهای  BCK/K/ BL/MTL/EQ
 • ابر مشبکه های مانده
 • ابرجبرهای تساوی

 4) سایر موضوعات مرتبط