شورای سیاستگذاری
دکتر محمود بخشی
دبیر کمیته علمی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: bakhshi [at] ub.ac.ir
دکتر اکبر پاد
دبیر اجرایی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: a.paad [at] ub.ac.ir
دکتر محمد وحدانی
معاون اداری و مالی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.vahdani [at] ub.ac.ir
دکتر موسی شاکری
معاون پژوهشی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: mousashakeri [at] ub.ac.ir
دکتر ابوالفضل نیازی مطلق
رئیس کتابخانه مرکزی
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: a.niazi [at] ub.ac.ir
کمیته علمی
پروفسور محمد مهدی زاهدی
عضو کمیته علمی
دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوریهای پیشرفته کرمان
پست الکترونیکی: zahedi_mm [at] kgut.ac.ir
پروفسور رجبعلی برزویی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید بهشتی تهران
وب سایت: facultymembers.sbu.ac.ir/borzooei/
پست الکترونیکی: borzooei [at] sbu.ac.ir
پروفسور بیژن دواز
عضو کمیته علمی
دانشگاه یزد
وب سایت: pws.yazd.ac.ir/davvaz/
پست الکترونیکی: davvaz [at] yazd.ac.ir
پروفسور آرشام برومند سعید
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
وب سایت: mathfaculty.uk.ac.ir/fa/~arsham
پست الکترونیکی: arsham [at] uk.ac.ir
دکتر حبیب حریزاوی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید چمران اهواز
پست الکترونیکی: harizavi [at] scu.ac.ir
دکتر شکوفه قربانی
عضو کمیته علمی
دانشگاه شهید باهنر کرمان
پست الکترونیکی: sh.ghorbani [at] uk.ac.ir
Prof. Young Bae Jun
عضو کمیته علمی
Gyeoungsang National University, Korea
وب سایت: skywine.blogspot.com/
پست الکترونیکی: skywine [at] gmail.com
Prof. Xiaolong Xin
عضو کمیته علمی
Northwest University, China
پست الکترونیکی: xlxinxa [at] 126.com
S. S. Ahn
عضو کمیته علمی
Dongguk University, Korea
پست الکترونیکی: sunshine [at] dungguk.edu
کمیته اجرایی
دکتر امیدرضا دهقان
عضو کمیته برگزاری
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: dehghan [at] ub.ac.ir
دکتر حسام صفا
عضو کمیته برگزاری
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: h.safa [at] ub.ac.ir
دکتر مرتضی نوروزی
عضو کمیته برگزاری
دانشگاه بجنورد
پست الکترونیکی: m.norouzi [at] ub.ac.ir