پروفسور اسفندیار اسلامی

استاد (بازنشسته) دانشگاه شهید باهنر کرمان
پروفسور بهروز فتحی واجارگاه

استاد دانشگاه گیلان