1 اساتید   2.500.000 ریال
2 دانشجویان   1.500.000 ریال
3 هیات علمی عضو انجمن سیستم های فازی ایران   2.000.000 ریال
4 دانشجوی عضو انجمن سیستم های فازی ایران   1.200.000 ریال
5 سایرین با ارائه مقاله   2.000.000 ریال
6 شرکت در سمینار بدون ارائه مقاله و بدون گواهی شرکت  

رایگان

7 شرکت بدون ارائه مقاله و با صدور گواهی   500.000 ریال