چاپ مقالات برتر در مجلات علمی پژوهشی معتبر
1401-03-19

بنابر مذاکرات صورت گرفته با سردبیران محترم مجلات علمی و پژوهشی Journal of Algebraic Hyperstructures and Logical Algebras (با رتبه ب)  و Journal of Mahani Mathematics Research Center مقرر شد مقالات پژوهشی پذیرفته شده در سمینار برای بررسی و امکان چاپ، در صورت تمایل نویسندگان، به این مجلات ارسال شوند.