برگزاری سمینار بصورت مجازی
1401-03-21
برگزاری سمینار بصورت مجازی

بنا بر تصمیم کمیته برگزاری، سمینار بصورت مجازی برگزار خواهد شد