تمدید مجدد مهلت ارسال مقالات
1401-04-26

با عنایت به درخواست شرکت کنندگان محترم، مهلت ارسال مقاله (برای آخرین بار) تا پانزدهم مرداد ماه تمدید می شود